Ajutor in caz de deces

In aceasta pagina , va punem la dispozitie informatii despre :


 • Inscriere - cum sa deveniti membru al asociatiei  A.A.R.D. Muncitorul Tecuci
 • Intrarea in drepturi , transe de vechime
 • Forme de plata 
 • Incetarea calitatii de membru
 • Acordare ajutor de deces
 • Documente necesare pentru ridicarea ajutorului de deces 


 • Cerere acordare ajutor de deces - descarca documentul de  AICI

 • Inscriere - cum sa deveniti membru al asociatiei  A.A.R.D. Muncitorul Tecuci
          Poate deveni membru A.A.R.D.-C.A.R. MUNCITORUL orice persoană, cetățean al României pe baza cererii individuale benevole de la vârsta de 18 ani împliniți la data înscrierii.
          În cadrul A.A.R.D.-C.A.R. MUNCITORUL se poate admite înscriere multiplă în limita maximă a două înscrieri distincte cu respectarea prevederilor statutare.
      Înscrierile pot fi individuale sau familiale. La înscrierile individuale, fiecare solicitant este obligat să prezinte buletinul sau cartea de identitate.
          La înscrierile familiale, solicitanții trebuie să fie soți legitimi căsătoriți și sunt obligați să prezinte buletinele sau cărțile de identitate ale ambilor.
          Înscrierea se face pe baza cererii de înscriere.
      Înscrierea individuală în asociație este voința unilaterală a înscrisului sub semnătură și va fi respectată ca atare.
          Primirea ca membru al asociației se aprobă de Consiliul Director în prima ședință de lucru pe baza analizei cererilor de înscriere.
             Înscrierea este însoțită de achitarea unei taxe de înscriere al cărui cuantum este stabilit de Consiliul Director concomitent cu primirea unui carnet de membru.
 • Intrarea in drepturi , transe de vechime
          Intrarea în drepturi reprezintă termenul la care, de la data înscrierii, membrii asociați pot beneficia de ajutor de deces.
             Vechimea se calculează de la data înscrierii. 
             Ajutorul de deces se calculează conform acestei vechimi.
          La înscrierea individuală se plătesc aceleași obligații ca și la înscrierea familială.


TABELUL  INTRĂRII  ÎN  DREPTURI
                            Vârsta
  Intrarea în
    drepturi
    Înscriere
    familială
   Înscriere
 individuală
18 ani împliniți – 30 ani împliniți
3 luni
ambii soți
titularul
30 ani împliniți – 50 ani împliniți
6 luni
ambii soți
titularul
50 ani împliniți – 60 ani împliniți
1 an
ambii soți
titularul
Peste 60 ani
2 ani
ambii soți
titularul • Forme de plata 
     În asociație sunt folosite trei forme de plată:
 direct la casieria A.A.R.D.- C.A.R.;
 prin mandat poștal sau în conturi deschise la bănci;
                         plata prin delegat.
          Încasarea contribuției de deces ține cont de numărul de decese înregistrate. Operațiunea de stabilire a cuantumului contribuției la deces se numește trecere la plată.
          Pentru membrii asociați care plătesc contribuția anticipat anual stabilirea obligațiilor bănești statutare (trecerea la plată) se face o singură dată pe an, respectiv 31.Decembrie a fiecărui an pentru anul curent. Sumele rămase neconsumate de trecere la plată, se raportează pentru anul următor la fișa respectivă. Sumele neacoperite de trecerea la plată se recuperează de la aceeași fișă în anul următor. Pentru membrii asociației care plătesc contribuția la ghișeu plata ține cont de numărul de decese inregistrat prin trecere la plată succesive până se produce plata.
           Delegatul este reprezentantul unui membru sau unui grup de membrii în relația cu asociația. Poate fi delegat orice cetățean cu condiția să fi membru al asociației. Grupul de membrii reprezentați de un delegat se numește în accepțiunea asociației lot.
           Calitatea de delegat este benevolă. Sub nici o formă un delegat nu poate pretinde avantaje materiale de nici un fel de la membrii asociați pe care îi reprezintă.
           Delegații au obligația de a înmâna chitanțele primite de la casieriile asociației membrilor ce compun lotul respectiv și de ai informa pe aceștia cu privire la orice decizie, hotărâre sau modificare intervenită în asociație.
           Delegații stabilesc împreună cu casierele asociației termenul la care vor reveni la plată. Pentru evitarea deplasării neproductive la sediul asociației delegații sunt obligați să se prezinte la data planificată la casieria asociației cu sumele corespunzătoare pentru întreg lotul.

 • Incetarea calitatii de membru A.A.R.D
           
           Calitatea de membru asociat încetează:
                   a) _ prin cerere scrisă de retragere din rândul membrilor a celui în cauză;
                   b) _ prin excludere pentru neplata contribuției mai mult de un an de zile de la ultimul deces plătit dar nu mai mult de tri ani calendaristici.
                   c) _ pentru acțiuni și atitudini potrivnice intereselor asociației ca urmare a unor acte antisociale sau indisciplină gravă.
          Hotărârea de a exclude un membru din rândurile membrilor asociați se ia în ședința Consiliului Director pe bază de vot deschis numai după ce celui direct vizat i s-a adus la cunoștință.
          Hotărârea de a exclude un membru se face la propunerea unui membru al Consiliului Director și presupune ca toți membrii Consiliului Director să voteze pozitiv propunerea de excludere.
          Hotărârea de excludere luată de Consiliul Director se aduce la cunoștința celui în cauză în termen de 15 zile de la consemnarea ei în procesul verbal de ședință și poate fi atacată prin contestație la Adunarea Generală.
           La încetarea calității de membru asociat acesta pierde toate drepturile statutare și sumele depuse drept taxă de înscriere, contribuții pentru decese și taxele anuale.
           Calitatea de membru asociat este netransferabilă.

 • Acordare ajutor de deces
        

          Cuantumul și tranșele de vechime ale ajutoarelor de deces se stabilesc prin hotărâre de Consiliul Director în ultima ședință din anul curent pentru anul viitor și se supun ratificării Adunării Generale.
           Ajutoarele în caz de deces se plătesc numai rudelor de gradul I ale decedatului în speță soțului supraviețuitor sau copiilor majori ai decedatului . în cazul copiilor minori ajutoarele de deces se plătesc tutorelui acestuia.
           În cazul în care nu există nici o rudă de gradul I care poate primi ajutorul de deces, acesta se poate acorda după caz:
                   a) _ persoane indicate de membru asociat prin procură lăsată în cursul vieții autentificată de un notar sau avocat;
                   b) _ persoane indicate de membru asociat prin împuternicire lăsată în timpul vieții la sediul asociației.
           În cazul în care decedatul nu are nici urmași, dar nu a lăsat documente legale (dispoziții scrise) ajutorul de deces se va acorda persoanelor care vor prezenta declarații notariale din care să reiasă faptul că au suportat cheltuielile de înmormântare.
          În cazul în care decesul membrului asociat survine în altă țară persoanele îndreptățite a ridica ajutorul de deces trebuie să prezinte certificatul de deces tradus și autentificat, precum și înregistrarea lui la Starea Civilă din localitatea de domiciliu.
           a) Pentru a veni în sprijinul membrilor asociați din alte localități conducerea asociației la cererea urmașilor poate expedia ajutorul de deces cuvenit prin poștă contra unui comision de 2% sau prin bancă la indicarea unui cont bancar aparținând persoanei îndreptățite legal.
          b) În acest scop la solicitarea scrisă sau telefonică a celui care are dreptul să încaseze ajutorul de deces conducerea asociației va solicita documentele necesare ce trebuie transmise pe adresa de e-mail a asociației în urma cărora i se vor expedia sumele respective.
          c) Dacă o persoană desemnată prin declarație se află în situația de a nu putea să se prezinte pentru ridicarea ajutorului de deces poate delega prin notariat o altă persoană pentru ridicarea ajutorului cuvenit.
          d) În cazul când un membru asociat a avut date mai multe dispoziții scrise pentru încasarea ajutorului de deces se va respecta ultima dispoziție scrisă, care revocă toate celelalte declarații anterioare.
           1) Ajutorul de deces se acordă necondiționat  urmașilor membrilor asociați care au plata obligațiilor față de asociație la zi.
          2) Ajutorul de deces constituit din contribuția tuturor membrilor asociați este destinată exclusiv cheltuielilor de înmormântare și nu face obiectul acțiunilor de partaj sau moștenire.
          3) Ajutorul de deces neridicat de moștenitorii legali sau persoanele împuternicite se prescrie după 3 ani de la data decesului membrului asociat.

 • Documente necesare pentru ridicarea ajutorului de deces 

           În situația în care ajutorul în caz de deces se plătește rudelor de gradul I ale decedatului, în speță soțului supraviețuitor sau copiilor majori ai decedatului actele necesare sunt:
 •  buletinul (carte) de identitate a rudei de gradul I;
 •  certificatul de deces în original;
 •  copie certificat de deces;
 •  carnetul de membru asociat.
 •  certificat de nastere copii  ( fiu/fiica) .

 În situația în care ajutorul în caz de deces se plătește unei persoane indicată prin procură notarială sau împuternicire lăsată la sediul asociației actele necesare sunt:
 •   buletinul (carte) de identitate pentru respectiva persoană;
 •    certificatul de deces în original;
 •    copie certificat de deces;
 •    carnetul de membru asociat;
 •    procura notarială sau împuternicirea lăsată la sediul asociației.

           În cazul în care decedatul nu are urmași , dar nici nu a lăsat documente legale, ajutorul de deces se va acorda persoanelor care vor prezenta:
 •     declarația notarială pentru cheltuielile ocazionate de înmormântare;
 •      buletinul (cartea) de identitate pentru respectiva persoană;
 •      certificatul de deces în original;
 •      copie certificat de deces;
 •      carnetul de membru asociat.

           De la caz la caz în sprijinul acordării ajutorului de deces se mai poate solicita:
 •   certificat de căsătorie pentru dovada schimbării de nume;
 •    orice document legalizat, autentificat de notariatele publice sau avocat:
           Împuternicirea completată la sediul asociației nu anulează efectele documentelor eliberate de organele notariale sau avocat.